Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle leveringen, diensten en verkopen van Denutte nv geschieden tegen navolgende algemene voorwaarden:

1. De door vertegenwoordigers van Denutte nv genoteerde orders en de door hen uitgebrachte offertes, beloften of mededelingen, gebeuren onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie. Binnen de acht dagen volgt een schriftelijke bevestiging van goedkeuring of afkeuring door een bestuurder van de NV Denutte.

De uitgebrachte offertes zijn enkel geldig tot het einde van het jaar waarin de NV Denutte gecontacteerd werd. Indien een offerte uitgebracht werd voor het gebruik van de NV Denutte het jaar erop, gelieve in het jaar van gebruik een nieuwe offerte aan te vragen.

Onze verkoopprijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden in geval van belangrijke stijgingen op gebied van BTW tarieven, accijnzen en lonen opgelegd door de regering.

2. In een offerte bepaalt Denutte nv specifieke voorwaarden die de Algemene Voorwaarden vervolledigen. Deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen Denutte nv en de klant/koper en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van een te leveren dienst. Een contract komt tot stand na goedkeuring van een offerte door de klant/koper, inclusief via elektronische mail, waarbij de klant/koper elektronische mail als bindend beschouwd en/of betaling van een voorschot door de klant. De Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden worden hetzij door het goedkeuren van de offerte door de klant/koper, inclusief via elektronische mail, waarbij de klant/koper elektronische mail als bindend beschouwd, hetzij door het betalen van een waarborg of voorschot, door de klant/koper volledig en onvoorwaardelijk aanvaard.

Elektronische communicatie:

Denutte nv en de klant/koper aanvaarden elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend, voor wat de bestellingen betreft, doch niet voor wat de klachten betreft zoals bepaald in art. 4 van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

3. In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van A�A�n enkele voorschot/waarborg/levering, of bij niet naleving van de bedongen betaalvoorwaarden, behoudt Denutte nv zich het recht voor, hetzij het contract te verbreken, hetzij de leveringen te schorsen en, in elk geval, de onmiddellijke betaling te eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.

Tevens behoudt Denutte nv zich, onder meer in deze gevallen, het recht voor, teruggave te eisen van onze waren, deze waren blijven trouwens eigendom van de leverancier tot de volledige betaling ervan; de terugname bij wanbetaling mag door Denutte nv zonder enige vorm- of procesvereiste gebeuren.

4. De klachten betreffende de geleverde diensten en/of goederen moeten gebeuren binnen de acht dagen na levering en bij aangetekend schrijven. Alle klachten die later of op een andere manier gebeuren worden niet aanvaard. Voor de klachten betreffende de geleverde diensten en goederen geldt de clausule aangaande de elektronische communicatie niet.

5. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen/afrekeningen van Denutte nv contant betaalbaar en zonder enige korting. Bij gebreke aan contante betaling of van betaling overeenkomstig een gebeurlijk andersluidend bijzondere geschreven overeenkomst, zal de klant/koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest van 1% per maand verschuldigd zijn. Bovendien is de klant aan Denutte nv een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofdsom inclusief BTW verschuldigd in het geval een factuur of afrekening niet betaald is binnen de 30 dagen na de vervaldag. Deze 15% is als minimum van 100,00 a��, deze forfaitaire schadeloosstelling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de klant/koper verschuldigd zijn.

6. In geval van betaling bij middel van een cheque of een overschrijving, zal als dag van betaling gelden deze waarop Denutte nv het bericht van creditering zal bereikt zijn en dus niet de dag van afgifte van de cheque of het overschrijvingsbulletin.

7. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op de verkopen en prestaties van diensten van Denutte nv. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Betwistingen, die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht, zullen uitsluitend vA?A?r het Vredegerecht van het eerste kanton te Doornik kunnen gebracht worden. De gebeurlijke beschikkingen van de klant/koper vormen geen afwijking van gezegd toekennen van de bevoegdheid.

8. Door de aanvaarding van offerte en/of factuur (ook wanneer deze stilzwijgend is gebeurd, nl. bij betaling van een waarborg of voorschot of bij gebrek aan protest binnen de 8 dagen) erkent de klant/koper kennis genomen te hebben en zonder voorbehoud akkoord te zijn met alle gestelde Algemene Verkoopsvoorwaarden en Specifieke Voorwaarden.

9. Bij annulatie van een reservatie gelden de betaalde sommen overeenkomstig art. 2 van de specifieke voorwaarden als schadevergoeding. Hoe later de klant annuleert hoe hoger de schadevergoeding.

Gelezen en goedgekeurd, voor akkoord:

Naam & Voornaam, handtekening, datum

 

Specifieke Voorwaarden

In deze offerte bepaalt Denutte nv specifieke voorwaarden die de Algemene Verkoopsvoorwaarden vervolledigen en een integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen partijen:

 1. Prijzen:
 • Alle vermelde prijzen in deze offerte zijn inclusief dienst en BTW. Deze offerte vervangt alle voorgaande opgemaakte overeenkomsten. Deze offerte is enkel geldig tot het einde van het jaar waarin de NV Denutte gecontacteerd is. Indien de offerte opgemaakt werd voor het gebruik van de NV Denutte het jaar erop, gelieve in het jaar van gebruik een nieuwe offerte aan te vragen.
 • Indien de klant het voorgestelde menu wijzigt of bijkomende bestellingen plaatst, zal dit een prijsverschil met zich meebrengen.
 • Omdat Denutte nv uitsluitend met verse producten werkt, behoudt Denutte nv zich het recht dat een vers product niet kan geleverd worden door gevallen van overmacht. Denutte nv verbindt zich ertoe de klant daarvan op de hoogte te stellen.
 • Huidige prijzen zijn, onder voorbehoud, gedurende 6 maanden geldig. Echter bij aanzienlijke stijgingen van de marktprijzen kunnen huidige prijzen pro rata aangepast worden of het voorgestelde menu gewijzigd worden om de overeengekomen prijs te behouden. Uiteraard zal dit steeds in overleg met de klant gebeuren.
 1. Waarborg en voorschotten:
 • Bij reservatie betaalt de klant een waarborg van a�� 1.000,00 met vermelding van naam en datum feest/evenement, hiermee blokkeert u ook definitief de door u gekozen datum.
 • Zes maanden voor uw feest/evenement betaalt u een 1ste voorschot ten bedrage van minstens 25% van het geschatte totaalbedrag (volgens offerte).
 • Drie maanden voor uw feest/evenement betaalt u een 2de voorschot ten bedrage van minstens 25% van het geschatte totaalbedrag (volgens offerte).
 • EA�n maand voor uw feest/evenement betaalt u een 3de voorschot ten bedrage van minstens 25% van het geschatte totaalbedrag (volgens offerte).
 • VA?A?r aanvang van uw feest/evenement dienen eventuele gebreken aan de accommodatie gemeld te worden. Deze gebreken worden genoteerd en ondertekend door beide partijen. Indien de klant geen gebreken meldt betekent dit dat hij de volledige inrichting en infrastructuur in een goede staat van onderhoud en zonder beschadigingen aantreft.
 • Na afloop van uw feest/evenement wordt u een eindafrekening bezorgd. Het saldo is contant te betalen en zonder verdere korting binnen de 8 dagen na uw feest. De waarborgsom wordt zonder rente na afloop van uw feest/evenement verrekend op de eindafrekening, verminderd met de vergoeding voor eventueel aangerichte schade.

Alle waarborgen en voorschotten zijn contant betaalbaar of per overschrijving op rekening van Denutte nv: KBC a�� IBAN: BE86 4665 5189 5150 / BIC: KREDBEBB.

Bij huwelijken zijn de gehuwden evenals hun beide ouderparen die het contract mede ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van het totaalbedrag. De gehuwden en hun ouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze hoofdelijke gehoudenheid.

 1. Wijzigingen:
 • Wijzigingen in aantal personen en/of eventuele andere wijzigingen dienen ten laatste 8 dagen voor aanvang van uw feest/evenement aan Denutte nv meegedeeld te worden. Dit getal wordt als definitief beschouwd en zal aangerekend worden.
 • Extra aanwezigen op uw feest/evenement zullen uiteraard bovenop het opgegeven aantal afgerekend worden.
 • Controleer of de vermelde uren van uw feest/evenement op de offerte correct zijn (zowel van receptie, avondfeest, a�� ). Indien Denutte nv dranken dient te schenken buiten de voorziene feesturen, zal de drankenforfait verlengd worden of zullen de consumpties genoteerd en verrekend worden per consumptie in onderling akkoord.
 1. Schade, ongevallen en diefstallen:
 • Denutte nv wijst elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade of ongeval binnen haar exploitatie.
 • Verlies, diefstal of schade van persoonlijke bezittingen van de genodigden behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Denutte nv en kan geen aanleiding geven tot vervanging of terugbetaling. Indien gewenst kan een bewaakte vestiaire tegen betaling voorzien worden.
 • De organisatoren van het feest/evenement worden verantwoordelijk gesteld voor alle mogelijke aangerichte schade op het domein van Denutte nv, aangebracht door genodigden en/of inrichters. Beschadigde goederen op het domein van Denutte nv (zoals: tafels, stoelen, textiel, bloempotten, glazen, borden, a�� ) worden aangerekend tegen kostprijs van het materiaal.
 1. Annulatie:
 • Denutte nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulatie wegens overmacht (vb.: natuurrampen, staking, brand, a�� ). Indien gewenst kan Denutte nv u steeds een gepaste evenementen verzekering voorstellen.
 • Bij annulatie door de klant ongeacht de datum van annulatie worden alle op datum van annulatie betaalde waarborgen en voorschotten niet terugbetaald. Deze zijn verworven voor a�?Denutte nva�?, exploitatie a�?Domaine de Jaurieua�? en dit ten titel van schadevergoeding. De bedragen aan schadevergoeding komen overeen met de betaalde schijven als uiteengezet onder punt 2 in de specifieke voorwaarden.
 1. Taksen en billijke vergoedingen:
 • Alle taksen en vergoedingen geheven door de staat voor organisatie van uw feest, evenement of bal in de feestzaal van Denutte nv valt ten laste van de inrichters/organisatoren.
 • Sabam vergoeding en andere geheven door Staat, Provincie, Gemeente of enig ander zijn uitsluitend ten laste van de organisator/gebruiker van de infrastructuur eigendom van Denutte nv.
 • Artiesten zonder zelfstandigenstatuut staan onder de verantwoordelijkheid van de inrichters/organisatoren.
 1. Elektronische communicatie:
 • Denutte nv en de klant aanvaarden elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend behalve voor wat de klachten betreft, zoals uiteengezet onder art. 4 van de Algemene Voorwaarden.
 1. Algemeen:
 • Deze Specifieke Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Denutte nv.
 • Om alles perfect te laten verlopen werken wij met enkele huisregels, gelieve deze te respecteren.

Gelezen en goedgekeurd, voor akkoord:

Naam & Voornaam, handtekening, datum